Why Sales Consulting?

จากสภาพการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน หลายองค์กรต้องเผชิญปัญหาในการสร้างยอดขายและกำไร
โดยเฉพาะผู้บริหารงานขายที่มักจะเผชิญปัญหาที่ท้าทายเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากต้องรับผิดชอบทั้งด้านการดูแลลูกค้า และการสร้างยอดขายและผลกำไรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตามผู้รับผิดชอบในงานขายทุกระดับมักจะเจอปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจ สภาพตลาด คู่แข่ง ลูกค้า และ ช่องทางการจัดจำหน่าย ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้นทุกวัน

ปัญหาในการบริหารงานขายที่พบได้บ่อย (Classical Sales Challenges) คือ

 • ทำอย่างไรองค์กรจึงจะบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งได้แก่การเพิ่มยอดขาย เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) และเพิ่มผลกำไรได้
 • ทำอย่างไรที่จะเพิ่มศักยภาพทีมงานขาย (Sales Performance) และความสามารถในการบริหารงานขาย (Sales Productivity) เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ลูกค้า และมีขีดความสามารถเหนือคู่แข่งขันในตลาด?
 • จะรักษาลูกค้าที่มีความสำคัญให้อยู่กับองค์กรได้อย่างไร และไม่ให้ตกอยู่ในมือของคู่แข่ง?
 • จะการหาลูกค้าใหม่ และสร้างยอดขายหรือธุรกิจกับลูกค้าใหม่อย่างไร?
 • จะใช้งบประมาณขายและการตลาด (Sales & Marketing Budget) อย่างไรให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด?
 • จะบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ?

หากองค์กรของท่านเผชิญปัญหาเหล่านี้อยู่ Pacific Sales Management Center อาจเป็นคำตอบและแก้ไขปัญหาสำหรับการบริหารงานขายในองค์กรของท่านได้

Why Pacific Sales Management Center?

Pacific Sales Management Center มีผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานขายมืออาชีพที่จะช่วยพัฒนาองค์กรของท่านให้บรรลเป้าหมายทางธุรกิจ เพิ่มยอดขายและผลกำไร รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรด้านการขาย เราจะร่วมกับท่านพัฒนากระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพ

ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก Pacific จะทำงานร่วมกันท่านอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ในงานขายให้กับองค์กรของท่าน บริการที่ปรึกษาของ Pacific จะเริ่มจากการศึกษาสภาพกระบวนการธุรกิจและการบริหารขายปัจจุบันในองค์กรของท่าน วิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์การขายให้กับองค์กรของท่านโดยเฉพาะ ผุ้เชี่ยวชาญของ Pacific ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจและหลากหลายอุตสาหกรรม จะช่วยพัฒนาให้องค์กรของท่านประสบความสำเร็จในการบริหารงานขายและนำผลสำเร็จมาสู่องค์กรได้ในที่สุด

3-P Pacific Sales Management Consulting Approaches

Pacific ให้บริการที่ปรึกษาโดยใช้ 3P Model ในการออกแบบกระบวนการขาย คือ

 • Sales Productivity
 • Sales Performance
 • Sales Profitability

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานขายของ Pacific ให้บริการที่ปรึกษางานขายด้วยความเชี่ยวชาญระดับ ‘best-in-class’ โดยให้คำปรึกษาแบบครบวงจร (holistic sales approaches) ด้วยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญงานขายในธุรกิจต่างๆ ทั้งในสินค้า consumer และสินค้าอุตสาหกรรม เราพร้อมที่สนับสนุนท่านเพื่อยกระดับ (leverage) ขีดความสามารถในการบริหารงานขายให้แก่องค์กรของท่าน

งานบริการให้คำปรึกษาของ Pacific มีดังต่อไปนี้

 • Sales Function Audit and Best Practice Benchmarking
 • Sales Productivity Development
 • Sales Team Management
 • Sales Planning Management
 • Key Account Management
 • CRM (Customer Relationship Management)
 • Sales Training Roadmap Development
 • Channel Management Maximization
 • Customer Insight
 • Shadow Visit Techniques

หากองค์กรของท่านสนใจการให้บริการของ Pacific กรุณาติดต่อได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ 0 2860 7227 หรือ info@paificsmc.com

เรายินดีให้คำปรึกษาและสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานขายในองค์กรของท่านให้เหนือคู่แข่งขันในตลาด เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เพิ่มยอดขายและผลกำไรให้กับองค์กรท่านอย่างยั่งยืน.«back

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก Pacific ฟรี

Pacific Sales Management Center ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรด้านงานขายจึงได้ร่วมกับ Green World Publication มืออาชีพด้านการผลิตสื่อและให้บริการการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมพัฒนาหลักสูตร ‘Win Industrial Selling พิชิตยอดขายสินค้าอุตสาหกรรม’ เพื่อให้บริการด้านงานพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสำหรับธุรกิจ B2B แขนงต่างๆ


Read More >>

Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : How to Handle Angry Customers
หลักสูตร : How to Handle Angry Customers : การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Marketing Intelligence
หลักสูตร : Marketing Intelligence
วิทยากร : อาจารย์เอกพันธุ์ สุจินตะบัณฑิต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -