ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์อาจารย์ธเนศ เครือโสภณอาจารย์เอกพันธุ์ สุจินตะบัณฑิตอาจารย์วิกรม กอบเดชดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุลอาจารย์ทัศน์ จารุศักดิ์ศรีดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาอาจารย์พรสวรรค์ มโนพัฒนะอาจารย์สง่า อร่ามวิทย์อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุลอาจารย์ปริญญา ชุมรุมอาจารย์มงคล ตันติสุขุมาลอาจารย์ วสันต์ ฤทธิ์มนตรีอาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์อาจารย์ ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุลอาจารย์เอกสิทธิ สุนทรนนท์ดร.อภิชาติ อินทรวิศิษฎ์อาจารย์ธเนศ ตั้งเจริญมั่นคงอาจารย์สง่า อร่ามวิทย์ดร.ธีรารัตน์ พันทวีอาจารย์กาญจนา อิศฤงคาร


«back

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก Pacific ฟรี

Pacific Sales Management Center ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรด้านงานขายจึงได้ร่วมกับ Green World Publication มืออาชีพด้านการผลิตสื่อและให้บริการการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมพัฒนาหลักสูตร ‘Win Industrial Selling พิชิตยอดขายสินค้าอุตสาหกรรม’ เพื่อให้บริการด้านงานพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสำหรับธุรกิจ B2B แขนงต่างๆ


Read More >>

Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : How to Handle Angry Customers
หลักสูตร : How to Handle Angry Customers : การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Marketing Intelligence
หลักสูตร : Marketing Intelligence
วิทยากร : อาจารย์เอกพันธุ์ สุจินตะบัณฑิต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -