เรามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบหลักสูตรแบบ TMP (Tailor-Made Program) เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารงานขายแก่ลูกค้าของเราโดยเฉพาะ

3 Dimensions of Pacific In-house Training

Pacific In-house Training จะเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานขายให้กับพนักงานของท่าน จากหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า ลึกซึ้งถึงหลักการและความรู้ และเน้นการนำไปใช้งานได้จริง โดยการจัดสัมมนาอย่างมืออาชีพ และรูปแบบการสัมมนาที่ทำให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้และเข้าใจอย่างง่ายดาย เช่น Role Play, Case Studies และ Workshop พร้อมการบรรยายสรุป

Pacific In-House Training : Highlight!
จุดเด่น (Highlight) ของ Pacific In-house Training คือการพัฒนาศักยภาพเรื่องการบริหารขายอย่างเป็นระบบ โดยออกแบบหลักสูตรออกเป็น 3 กลุ่มให้เหมาะสมกับผู้บริหารงานขายในแต่ละระดับ ได้แก่

(1) Sales Rep/Freshy

เหมาะสำหรับพนักงานขาย หรือ ผู้บริหารงานขายที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 0-5 ปี

เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานขายขั้นต้น โดยเน้นที่การพัฒนาพื้นฐานด้านบุคลิกภาพ (Appearance) นักขายมืออาชีพ ทัศนคติ (Attitude) ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skills) ในการบริหารงานขายที่จำเป็นต่างๆ เพื่อสร้างให้เป็นพนักงานขายมืออาชีพและประสบความสำเร็จในการขายได้ในที่สุด

หลักสูตร Pacific In-house Training สำหรับ Sales Rep/Freshy มีดังต่อไปนี้


Code   หลักสูตร Duration In-house Training
Sales Rep Sales Manager Executives
PIA02 Attribute ยอดนักขายประสิทธิภาพสูง
(Highly Effective Sales People)
1 วัน x x x
PIA03 Attribute พลิกวิธีคิด พิชิตยอดขาย
(Positive Thinking For Sales)
1 วัน x x x
PIK01 Knowledge กลยุทธ์การบริหารจัดการลูกค้าหลัก
(Key Account Management)
1 วัน x x x
PIK03 Knowledge เทคนิคการประยุกต์ใช้ CRM ให้ประสบความสำเร็จในการขายและการตลาด
(Customer Relationship Management)
1 วัน x x
PIK04 Knowledge การวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อการทำกำไร
(Customer Analysis for Profitability)
1 วัน x x
PIK06 Knowledge ภารกิจข้อมูลการตลาด
(Marketing Intelligence)
1 วัน x x
PIK08 Knowledge การตลาดสมัยใหม่สำหรับยอดนักขายมืออาชีพ
(Modern Marketing for Sales)
1 วัน x x x
PIK09 Knowledge บริหารขายบริหารคนอย่างมืออาชีพ
(Sales and People Management)
2 วัน x x
PIK10 Knowledge กลยุทธ์การบริหารราคาเพื่อเพิ่มกำไร
(Strategic Pricing Management)
2 วัน x x
PIK11 Knowledge หลักสูตรกลยุทธ์ Blue Ocean สำหรับงานขาย
(Blue Ocean Strategy for Sales)
1 วัน x
PIK12 Knowledge การวางแผนการขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จ
(Smarter Sales Planning)
1 วัน x x
PIK13 Knowledge การบริหารงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Sales Management)
1 วัน x x
PIS01 Skills ทักษะการสื่อสารอย่างมีชั้นเชิงสำหรับพนักงานขาย
(Communication Skills for Sales)
1 วัน x x
PIS02 Skills เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษา
(Counseling Sales Skills)
1 วัน x x
PIS03 Skills ทักษะการเจรจาต่อรองกับช่องทางโมเดิร์นเทรด
(Negotiation Skills with Modern Trade)
1 วัน x x
PIS04 Skills ก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ
(Professional Sales Skills)
1 วัน x x
PIS05 Skills ทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อเพิ่มผลกำไร
(Profitable Negotiation Skills)
1 วัน x x x
PIS06 Skills เทคนิคการขายสินค้าให้ได้ราคา
(Value Based Selling)
1 วัน x x x
PIS07 Skills เทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรม
(Industrial Selling Skills)
1 วัน x x
PIS08 Skills เทคนิคการขายทางโทรศัพท์เพื่อสร้างผลกำไร
(Telesales Technique for High Profit)
1 วัน x x
PIS09 Skills เทคนิคการนำเสนอสำหรับนักขายมืออาชีพ
(Presentation Skills For Sales)
1 วัน x x

(2) Sales Manager/Supervisor

เหมาะสำหรับพนักงานขาย หรือ ผู้บริหารงานขายประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

เน้นที่การพัฒนาความรู้ (Knowledge) ในการบริหารงานขายอย่างมืออาชีพ เช่น การวางแผนงานขาย (Sales Planning) การบริหารทีมขาย (Sales Team Management) การบริหารลูกค้ารายใหญ่ (Key Account Management) เป็นต้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการเป็นผู้นำองค์กรขายหรือหน่วยงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างยอดขายและผลกำไรต่อองค์กรได้ในที่สุด

หลักสูตร Pacific In-house Training สำหรับ Sales Manager/Supervisor มีดังต่อไปนี้


Code   หลักสูตร Duration In-house Training
Sales Rep Sales Manager Executives

(3) Sales Director / Executives Management

เหมาะสำหรับผู้อำนวยการฝ่ายการขาย หรือ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

หลักสูตรจะเน้นที่การสร้างแนวคิด (Concept) ในการบริหารงานขายหรือกลยุทธ์การขายแบบแบบใหม่ๆ (Breakthrough Strategy) การหาโอกาสธุรกิจใหม่ๆ (New Business Opportunity) และการกำหนดนโยบายการขายเพื่อเพิ่มขีคความสามารถขององค์กร โดยหลักสูตรส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับแนวคิด

หลักสูตร Pacific In-house Training สำหรับ Sales Director / Executive Management มีดังต่อไปนี้


Code   หลักสูตร Duration In-house Training
Sales Rep Sales Manager Executives

(4) Others

เหมาะสำหรับผู้บริหารงานขายทุกระดับ

หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารงานขายอื่นๆ ที่เป็นกลยุทธ์หรือเทคนิคเฉพาะในธุรกิจ หรือ อุตสาหกรรมต่างๆ ที่ผู้บริหารงานขายทุกระดับสามารถเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพได้ มีดังต่อไปนี้


Code   หลักสูตร Duration In-house Training
Sales Rep Sales Manager Executives

เรายินดีให้คำปรึกษาและสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานขายในองค์กรของท่านให้เหนือคู่แข่งขันในตลาด เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เพิ่มยอดขายและผลกำไรให้กับองค์กรท่านอย่างยั่งยืน

หากองค์กรของท่านสนใจการให้บริการของ Pacific In-house Training กรุณาติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 0 2860 7227 หรือ info@pacificsmc.com«back

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก Pacific ฟรี

Pacific Sales Management Center ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรด้านงานขายจึงได้ร่วมกับ Green World Publication มืออาชีพด้านการผลิตสื่อและให้บริการการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมพัฒนาหลักสูตร ‘Win Industrial Selling พิชิตยอดขายสินค้าอุตสาหกรรม’ เพื่อให้บริการด้านงานพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสำหรับธุรกิจ B2B แขนงต่างๆ


Read More >>

Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : How to Handle Angry Customers
หลักสูตร : How to Handle Angry Customers : การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Marketing Intelligence
หลักสูตร : Marketing Intelligence
วิทยากร : อาจารย์เอกพันธุ์ สุจินตะบัณฑิต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -